Sea Wave Hair Salon

60 Rosebank Rd | Avondale

Ph 820 2580